lunes, 22 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

L’Alcora adjudica la remodelació dels carrers Cordeta i Travessia San Cristóbal

El projecte, que s'executarà al setembre, ascendeix a 110.000 euros i estarà finançat per la Diputació de Castelló.

L’Ajuntament de l’Alcora ha adjudicat les obres de renovació dels carrers Cordeta, Travessia San Cristóbal i el final del carrer San Cristóbal, el qual ja es va urbanitzar l’any 2016, en una primera fase.

El projecte, que s’executarà al setembre, ascendeix a 110.000 €, aproximadament, i estarà finançat per la Diputació de Castelló, a través del Pla 135.

Seguint la mateixa línia que s’està duent a terme en els últims anys al casc antic de la localitat, es procedirà a la urbanització dels vials, dotant-los d’una nova pavimentació i renovant els seus serveis.

Les obres s’iniciaran amb la demolició de tota la zona d’actuació, en primer lloc, del paviment de la calçada, i en segon lloc, de les voreres i les vorades. D’aquesta manera, es pretén no interrompre el pas als residents de la zona d’actuació. A continuació, es procedirà a l’obertura de caixa per al paviment. En aquesta excavació com en la de les rases que albergaran els serveis, les excavacions s’executaran amb mitjans mecànics i ajuda manual.

El següent pas serà l’obertura de rases per als diferents serveis: xarxa de sanejament, xarxa de pluvials i xarxa de proveïment d’aigua potable.

Una vegada executats tots els serveis es procedirà al recrescut i anivellament de les tapes d’arquetes i pous de registre existents fins a la cota del nou paviment.

La solera de formigó servirà de base per al paviment de la calçada i voreres. En tractar-se de carrers tan estrets, s’ha decidit realitzar una pavimentació compatible amb la coexistència de trànsits -vianants i vehicles a motor- deixant les voreres i la calçada al mateix nivell i emprant diferents materials en la pavimentació per a obtindre zones diferenciades. Aquest tipus de pavimentació donarà continuïtat a l’empleada anteriorment en l’inici del carrer San Cristóbal ja renovat.

El paviment de la calçada es realitzarà mitjançant llambordes de formigó en massa de 20 × 10 × 6 cm, de color antracita per a calçada i groc per a vorera. Es pavimentarà una franja central d’amplària 3 m de color antracita, amb una rigola central construïda amb peces de formigó de 50 × 20 cm. i 8 cm. de grossària.

Les superfícies resultants a banda i banda de la franja central i fins a les línies de façana de les edificacions, es pavimentaran emprant llambordes de formigó en massa de 20 × 10 × 6 cm, de color groc.

Últimas noticias

Contenido relacionado