miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Almassora ampliarà la plantilla de Policia Local amb 10 agents més

L’Ajuntament d’Almassora ampliarà la plantilla de la Policia Local amb 10 nous agents per a cobrir en propietat les vacants acumulades. Un decret d’Alcaldia ha aprovat les bases de selecció de set places per torn lliure mitjançant sistema d’oposició i tres per mobilitat mitjançant concurs. Les persones interessades tenen un termini de 20 dies naturals per a presentar les instàncies en el registre general de l’Ajuntament, preferentment en format telemàtic.

Les places convocades i no cobertes per mobilitat s’oferiran al torn lliure. D’estes places queden reservades el 30% per a les dones que concórreguen al procediment amb la següent distribució: dos per al torn lliure i una per a mobilitat atés que no hi ha un 40% de places en la plantilla de Policia Local que estiguen ocupades per dones.

Les persones aspirants al torn lliure han de complir els següents requisits: tindre nacionalitat espanyola, mancar d’antecedents penals, no estar inhabilitades per a l’exercici de la funció pública, estar en possessió del títol de batxiller o equivalent, ser majors d’edat i estar en possessió del permís de conduir tipus B, a més de no patir malaltia que impedisca l’exercici de les funcions i tindre una altura mínima d’1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones. La taxa d’examen és de 34 euros, excepte per a famílies nombroses i monoparentals, que està fixada en 27 euros.

El procediment de selecció del torn lliure per oposició inclou proves selectives (alçada, prova psicotècnica, proves d’aptitud física, qüestionari, reconeixement mèdic, exercici pràctic sobre el programa o temari i entrevista personal). En el cas del concurs entorn de mobilitat, el tribunal valorarà els mèrits al·legats. Prèviament, les persones aspirants hauran de superar les proves psicotècnica i mèdica, d’acord amb el que s’estableix per al torn lliure.

En les instàncies per a les proves de selecció, els candidats hauran de manifestar que reuneixen tots els requisits i indicar el torn al qual opten. En el cas del torn lliure, aniran acompanyades del certificat mèdic que indique la talla de l’aspirant i la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques, així com que no es troba impedit ni incapacitat per a la funció pública. També hauran d’aportar el justificant d’haver abonat els drets d’examen (pagament amb targeta en SIAC o en entitats bancàries). En el cas del torn de mobilitat, les instàncies s’acompanyaran de certificat mèdic.

Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos dels diferents torns, que es farà pública en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a títol informatiu en la pàgina web www.almassora.es. Transcorreguts 10 dies per a esmenar errors, en cas de no haver-hi reclamacions, les llistes passaran a definitives. Una vegada aprovades, la resolució inclourà el lloc, data i hora del primer

Últimas noticias

Contenido relacionado