domingo, 23 junio 2024

Noticias de Castellón y provincia

Borriana permetrà als establiments d’hostaleria ampliar la superfície de terrasses

L'equip de govern municipal vol facilitar i fomentar la ràpida obertura de les activitats d'hostaleria en el municipi.

L’Ajuntament de Borriana permetrà, amb caràcter excepcional i temporal, als establiments amb activitat d’hostaleria, subjectes a la normativa d’espectacles, l’ampliació de la superfície que tenen autoritzada de terrasses per a la instal·lació de taules, cadires i altres elements auxiliars. L’equip de govern municipal donarà compte al Ple, previst per a demà, de la resolució per a la seua ratificació.

Segons ha avançat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el decret d’alcaldia, ja signat, suposa poder ampliar la superfície destinada a la terrassa per a poder, alhora, incrementar el nombre de taules previst en la norma “respectant, en tot cas, la proporció del 50%, en esta fase del Pla de transició, entre taules i superfície disponible”.

L’alcaldessa ha manifestat que l’objectiu d’esta iniciativa municipal és “facilitar i fomentar la ràpida obertura de les activitats d’hostaleria en el nostre municipi, i intentar pal·liar, en la mesura que siga possible, la difícil situació econòmica que ha provocat la situació de crisi sanitària en la qual ens trobem”.

Característiques

El procediment estableix que l’autorització municipal no s’aplicarà als locals que no compten amb autorització municipal prèvia per a la instal·lació de terrasses i no se sobrepassarà, ampliació inclosa, en superfície, aforament o nombre de taules i cadires, el límit que assenyale la norma corresponent reguladora de l’activitat en cada Fase de transició de la desescalada, respecte a les que es tenen autoritzades.

La resolució, també estipula que l’autorització municipal s’atorga sempre sota el principi i l’exigència de “responsabilitat i col·laboració per part dels titulars i usuaris”, i que es tracta d’una autorització “tàcita i en precari que no generarà cap dret de permanència o manteniment per al futur”, ha indicat Safont.
Amb caràcter general, ha precisat l’alcaldessa, “no es permetrà l’ampliació que afecte l’entrada o accés a edificis, habitatges, comerços i guals, llevat que el titular de l’activitat estiga en possessió d’autorització expressa i per escrit per part dels propietaris”. En qualsevol cas haurà d’haver-hi un espai de pas mínim de 2m per a facilitar l’entrada i eixida als portals o comerços i per al pas de vianants.

Tampoc podran instal·lar-se tancaments o altres instal·lacions desmuntables de cap mena, que puguen constituir espais tancats, ni cap altra classe d’element, com ara, màquines, accessoris, jocs, expositors, vitrines… només es permet l’ampliació amb taules, cadires i para-sols i, si escau, amb aquells elements necessaris per a delimitar l’espai ocupat (tanques, etc.).

Respecte als horaris, ha concretat que no s’autoritza ampliació d’horaris en terrassa, “siga com siga l’activitat de què es tracte, s’ajustaran a l’obertura a les 6 h i tancament a la 1.30 h, que és l’horari regulat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2020”.

S’evitarà realitzar l’ampliació mitjançant l’ocupació de places d’aparcament o en voreres pròximes no confrontants amb l’autoritzada per exemple, enfront. En cas que esta siga l’única possibilitat que es puga dur a terme, l’Ajuntament estudiarà individualment cada cas.

Com sol·licitar-ho

Per a l’obtenció de l’autorització d’ampliació es formularà una declaració responsable, segons model municipal, per via electrònica a través de la seu electrònica de la web de l’Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/info.0

A esta declaració responsable s’acompanyarà el pla o croquis de l’ampliació de la instal·lació de terrassa que en el model citat es requereix, prou detallat i que contemple expressament les mesures dels diferents elements que componen la instal·lació i les distàncies entre ells, així com la resultant per al pas de vianants i per a l’accés a edificis, habitatges i/o comerços als quals puga afectar l’ampliació.

Compliment

La Policia Local i la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat vetlaran pel compliment d’estes condicions i podrà ordenar, en qualsevol moment, la retirada o modificació dels elements de la instal·lació que, al seu judici, estiguen incomplint o ocasionant situacions de risc per a la seguretat, salubritat, neteja i higiene de persones i béns.

Les seues ordres i recomanacions seran executives i el seu incompliment podrà derivar en un expedient sancionador, per instal·lació de terrasses sense autorització, o per qualsevol de les altres infraccions previstes en la vigent ‘Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars’.

Últimas noticias

Contenido relacionado