miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Castelló regularà en ordenança l’estacionament d’autocaravanes

Un altre tema destacat dels aprovats en junta de govern és la concessió de la llicència d'obres per convertit l'antic CUC en seu de l'Arxiu Històric Provincial

Regular mitjançant una ordenança municipal l’estacionament de caravanes, i vehicles similars és l’objectiu de la normativa que la junta de govern de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat este dijous i que passarà pel proper Plenari d’octubre.

Cal recordar, que fa més de dos anys les continués queixes i demandes d’explicacions per part de veïns i ciutadans, sobretot pel que fa a l’estacionament de caravanes en les proximitats de la platja del planetari del Grau de Castelló, ja van obligar al consistori a prendre algunes mesures. Tot i això, l’absència d’una ordenança específica que regulara este tipus d’activitat, l’anomenat “caravaning“, fa que siga necessari que s’establisquen unes normes clares pel que fa a aspectes com el nombre de dies d’estança permesa, les condicions, etc. segons ha detallat el portaveu de l’equip de govern, Rafa Simó.

Segons la informació facilitada, l’ordenança assenyala com a llocs destinats a la parada i estacionament d’autocaravanes, els assenyalats amb caràcter general en l’article 90 del Reglament General de Circulació, per a l’estacionament en la via pública; i les zones reservades en la via pública, amb caràcter exclusiu, per a aquesta mena de vehicles.

Respecte als llocs on està prohibida la parada i estacionament, figuren: els que estiguen prohibits expressament amb senyalització; en les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, i en les seues proximitats; en els túnels, en els passos a nivell, en els guals d’utilització pública i en els passos senyalitzats per a vianants i ciclistes; en les zones de vianants; en els encreuaments i interseccions;en vies ràpides i d’atenció preferent; i on es dificulte la circulació.

Respecte a les activitats permeses durant l’estacionament en zones comunes i especials, es considerarà que una autocaravana està aparcada o estacionada quan només està en contacte amb el sòl a través de les rodes, i no estan baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte manual o mecànic. També quan no ocupa més espai que el del vehicle en marxa, no es produeix cap emissió de qualsevol mena de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies de la combustió del motor a través del tub d’escapament; no es duguen a terme conductes inciviques o insalubres, com el buidatge d’aigües; i no s’emeten sorolls molestos per al veïnat o altres usuaris de l’estacionament, com per exemple, la posada en marxa d’un generador d’electricitat en horari propi de descans.

L’ordenança, a més, prohibeix expressament traure tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, barbacoes, cadires o qualsevol altre mobiliari domèstic a l’exterior. Tampoc es poden traure estenedors de roba a l’exterior de l’autocaravana; ni abocar líquids o fem de qualsevol classe i/o naturalesa. També està prohibit llavar vehicles, roba o estris domèstics i circular, els vehicles de totes les categories, per l’interior de les zones d’estacionament reservades per a autocaravanes, a una velocitat superior a 20 km/h.

L’ordenança prohibeix, a més, produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d’escapament alterats o altres circumstàncies anòmales; i superar els límits de soroll i emissió de gasos. Tampoc es podrà entrar i eixir de la zona reservada per a autocaravanes i usar els punts de reciclatge, des de les 23.00 hores fins a les 8.00 hores, amb la finalitat d’evitar molèsties per soroll al veïnat i usuaris confrontants; ni instal·lar tendes de campanya o albergs mòbils o fixos.

Pel que fa a les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en lleus (sancionades amb multa de fins a 750 euros); greus (de 750,01 fins a 1.500 euros) i molt greus (amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros).

Entre les infraccions lleus, destaquen la col·locació d’elements fora del perímetre de l’autocaravana (tals com tendals, taules, cadires i potes anivelladores); l’emissió de sorolls molestos; i la superació del temps límit de les 48 hores d’estada en les zones no subjectes a l’ordenança. Entre les greus, figuren l’accés rodat als espais reservats per damunt de la vorera sense disposar d’autorització; o l’absència d’acreditació per a l’estacionament. I entre les infraccions molt greus estan l’abocament intencionat de líquids o residus sòlids urbans fora dels llocs indicats per a això; la total obstaculització al trànsit rodat de vehicles sense causa de força major que el justifique; o la deterioració de mobiliari urbà.

LLUM VERDA PER LES OBRES DE L’ARXIU HISTÒRIC

Un altre dels temes tractats en junta de govern ha estat l’aprovació per part de l’ajuntament de la llicència d’obres “per la reforma integral de l’antic CUC” on està previst que s’ubique l’Arxiu Històric Provincial de Castelló, que, com ha puntualitzat el portaveu de l’equip de govern “fa 30 anys que té amb caràcter provisional”.

Simó ha recordat que el projecte depén del Ministeri de Cultura i educació i que té un cost d’uns 10.800.000 euros. i encara que no ha parlat de terminis d’execució, adduint que no és una competència municipal sí que ha reconegut que amb esta concessió de la llicència “ja comença el conte enrere”.

Últimas noticias

Contenido relacionado