martes, 23 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

Castelló llança noves ajudes per a projectes dirigits a joves

L’Ajuntament de Castelló ha aprovat les bases d’una nova línia de subvencions per a projectes que realitzen entitats juvenils. Aquestes ajudes estan dirigides a iniciatives dirigides a joves amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, tots dos inclosos. Per al finançament de les subvencions a concedir s’estableix la quantitat màxima de 20.000 euros. És una iniciativa «emmarcada en la idea que els joves siguem un actiu a la ciutat de Castelló», segons ha explicat el regidor de Joventut, Jorge Ribes.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes, que han passat ja per la comissió d’estudi permanent de les persones i el desenvolupament econòmic sostenible del consistori, serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP). Un anunci que també es recollirà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica (seuelectronica.castello.es).

El lloc de presentació de la petició, acompanyada de la documentació complementària corresponent, és en el registre general de l’Ajuntament, en els registres de les juntes de districte i per la seu electrònica municipal. També es pot fer mitjançant qualsevol altre mitjà previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú d’Administracions Públiques, en aquest cas deurà necessàriament remetre’s un correu electrònic a l’adreça [email protected] abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Per a la valoració dels projectes presentats es tindran en compte criteris com la qualitat, les persones destinatàries (puntant més els dirigits exclusivament a joves de 12 i 30 anys), la temporalització i durada, el foment del voluntariat, estar donat d’alta amb data anterior a la sol·licitud en el directori d’entitats juvenils editat en la web de l’Ajuntament de Castelló, participar en els processos participatius de joventut, incloure la perspectiva de gènere i intercultural, i fomentar l’ús del valencià.

Últimas noticias

Contenido relacionado