sábado, 13 julio 2024

Noticias de Castellón y provincia

Borriana obri el termini per a participar en el sorteig de les parcel·les dels horts d’oci municipals

Els interessats hauran de presentar les seues sol·licituds, entre el 17 i 28 d'octubre de 2019, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament.

L’Ajuntament de Borriana ha obert el termini per a poder participar en el sorteig per a l’adjudicació de les parcel·les dels horts d’oci municipals “Parc de Calatrava” per als anys 2019 a 2023, mitjançant convocatòria pública de cessió d’ús, segons ha anunciat el regidor delegat de Gent Major, Hilario Usó.

L’activitat va destinada a la ciutadania de Borriana que tinga 60 anys complits, tinga la condició de pensionista i estiga empadronat a la ciutat, tal com estableixen les bases d’Alcaldia aprovades per a l’adjudicació de la cessió d’ús de les parcel·les.

Els horts s’adjudicaran per un termini de 4 anys naturals, finalitzant les concessions el 31 d’octubre de 2023, i el regidor de Gent Major ha indicat que se sortejaran per al seu cultiu, “un total de 41 parcel·les de les 42 existents”, la número 20 es deixarà per a ús de l’Ajuntament.

Hilario Usó ha destacat que l’objectiu d’esta iniciativa se centra a “utilitzar espais municipals com a horts socials, sota sistemes de producció ecològica i tradicional, i desenvolupar un aprofitament educatiu, formatiu i de divulgació”.

Igualment, ha subratllat que l’explotació dels horts d’oci municipals per a cultius sense ànim de lucre “conjuga beneficis socials amb els beneficis ambientals i patrimonials que representa recuperar i conservar les varietats locals de l’horta valenciana”.

També ha precisat que durant el període de cultiu de l’hort individual l’Ajuntament facilitarà assessorament tècnic per a “resoldre els dubtes que puguen sorgir en l’explotació de la parcel·la”, i ha reiterat que el tipus d’agricultura a practicar serà “l’ecològica” i està “expressament prohibit l’ús d’herbicides, plaguicides i adobs sintètics”.

Les persones interessades en la cessió per a l’explotació d’un hort d’oci hauran de presentar les sol·licituds, entre el 17 i el 28 d’octubre de 2019, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, situada en la planta baixa de l’Ajuntament, entre les 9 h i les 14 h, segons el model publicat en el web municipal i amb la documentació requerida.

Sobre este tema, Usó ha precisat que no es permet la presentació de més d’una sol·licitud per unitat familiar, i que el sorteig se celebrarà en acte públic, sota la presidència de l’alcaldessa o regidor en qui delegue i en presència de la secretària de la Corporació, i consistirà a insacular tants números com sol·licitants figuren en la llista d’admesos ordenats per registre d’entrada.

El regidor delegat ha especificat que les persones adjudicatàries seran membres de l’Associació d’Usuaris dels Horts d’Oci “Parc de Calatrava” Borriana, constituïda amb la finalitat d’atendre les necessitats dels usuaris i les usuàries, així com per a assistir a les obligacions derivades de l’ús de serveis comuns.

A més, ha detallat que cada participant posseirà un carnet identificatiu intransferible en què s’inclourà una foto recent, i s’anotarà el seu nom, número de parcel·la i telèfon, que haurà de portar quan acudisca als horts.

Quant a l’adquisició i manteniment de ferramentes, adobs, llavors, plaguicides ecològics… necessaris per al cultiu de les parcel·les, Hilario Usó ha concretat que correran per compte dels usuaris i usuàries, “no obstant això, l’Ajuntament podrà facilitar cert material d’ús comú”.

Per a més informació: https://burriana.sedelectronica.es/board/

Últimas noticias

Contenido relacionado